Meny språk
Privacy policy

Privacy policy

Helins Mäklarbyrå AB privacy policy according to GDPR

Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.
Det är viktigt att läsa igenom texten noga. Genom att anlita Helins accepterar du vår integritetspolicy och hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@helins.se.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på olika sätt. T.ex. när du anlitar en fastighetsmäklare, anmäler dig till en bevakningstjänst, besöker www.helins.se eller kommer i kontakt med oss på visning eller via våra kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, ex. från Lantmäteriet eller kompletterande av uppgifter från förvaltare av bostadrättsföreningar m.fl. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation som namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
 • Andra uppgifter som kan härledas till dig som vi behöver i vårt utövande av tjänster

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Helins Mäklarbyrå AB utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklar- och bokföringslagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det du anlitat oss för och för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Helins behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen
Laglig grund för behandlingen varför behandlingen är nödvändig
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna förmedla bostäder och tjänster till dig
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster
Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen
Följa tillämplig lagstiftning
För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig
Andra berättigade intressen
För utskick av erbjudanden och marknadsföring
Andra berättigade intressen
Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden ”berättigat intresse” innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig boenderelaterade tjänster. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Helins behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Helins säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Vi erbjuder kompletterande produkter eller tjänster, som från företag som förmedlar försäkringar och besiktningar, annonsering via Hemnet, m.fl. där personuppgifter kan komma att överföras
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem
 • Leverantörer av tryck och distribution. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution
 • En fastighetsmäklare har enligt lag skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag alt. juridiskt ombud

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Helins och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter den tid det är nödvändigt i enlighet med ovan ändamål. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi enligt våra avtal med dig eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Vi gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Vi vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig kan du alltid ta kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Du har rätt att begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 • Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv rättad
 • Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. lagstiftad skyldighet att spara viss information viss tid har du dock inte rätt att kräva att de raderas förrän efter den tiden gått ut
 • Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
 • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter
 • Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-post eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.
Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.
Kontakta dataskydd@helins.se om du har frågor.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.
Har du frågor om hur vi hanterar av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Helins enligt uppgifterna nedan.
Om du kontaktar oss på dataskydd@helins.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

HELINS MÄKLARBYRÅ AB (orgnr. 556328-2697)
Besöksadress: Hagåkersgatan 8B, 431 41 Mölndal
Tel: +46 31 13 95 55, Fax: +46 31-13 55 52
E-post: info@helins.se
Webb: www.helins.se